2.jpg

Egg-shell inlaid and sea-shell table 
Bàn trứng trai 

Nguyên vật liệu: 
- Trứng 
- Trai 
- MDF