9.jpg

Gía sách guột

Materials: 
- Guot
- Iron frame 


Nguyên vật liệu: 
- Guột 
- khung kim loại