12.jpg

Horn bolw 
Bát sừng

Materials: 
- horn buffalo


Nguyên vật liệu: 
- Sừng trâu