5.jpg

Lacquer Tray 

Khay sơn mài

Matterial: 

- Lacquer
- MDF 

Nguyên Liệu:

 - Sơn Mài 
- MDF