1.jpg

Sea-shell box 
Hộp trai 

Materials: 
- Sea-shell 
- MDF 
- Lacquer 

Nguyên vật liệu: 
- MDF 
- Sơn mài 
- Trai