17.jpg

Sea-shell mirror frame 
Khung gương trai 

Materials: 
- Sea-shell 
- Lacquer 
- MDF 


Nguyên vật liệu: 
- Trai 
- Sơn mài 
- MDF